Zákaznícke noviny Cash & Carry
 

 

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkar internetovej stránky www.zlavomilk.sk je spoločnosť MILK-AGRO, spol. s r.o. so sídlom Čapajevova 36. 080 46 Prešov, IČO: 17147786, DIČ: 2020518962,  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, vložka č 309/P.

Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov.

I. Všeobecné ustanovenie

Prevádzkar na svojej internetovej stránke www.zlavomilk.sk umožňuje zákazníkovi získať kupón na určitý tovar či službu. Zákazník objednávok akceptuje tieto Obchodné podmienky zverejnené prevádzkarom na internetovej stránke www.zlavomilk.sk. Tieto Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkara a zákazníka.

II. Obsah vzťahu medzi prevádzkarom a zákazníkom

Obsahom vzťahu je záväzok prevádzkara umožniť zákazníkovi získať kupón na tovar či službu.

III. Objednanie kupónu

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitosti. Po vyplnení stanovených údajov, prevádzkar je povinný odoslať kupón zákazníkovi.

IV. Dodanie kupónu

Za doručenie kupónu zákazníkovi sa považuje zobrazenie kupónov v tvare internetovej stránky s možnosťou priameho vytlačenia.

V. Podmienky použitia kupónu

Podmienky použitia kupónu (hlavne doba jeho platnosti) sú uvedené priamo na ňom, alebo boli uvedené v ponuke tovaru či služby na www.zlavomilk.sk a zákazník sa zaväzuje k ich dodržaniu. Po uplynutí doby platnosti kupónu stráca zákazník nárok na vyzdvihnutie tovaru či poskytnutie služby bez nároku na vrátenie ceny. Kupón je neprenosný. V rámci jednej objednávky (t.j. v rámci jedného čerpania výhod vyplývajúcich z kupónu) môže zákazník objednať len jeden kupón, pokiaľ prevádzkar nestanoví inak. Prevádzkar nenesie zodpovednosť za stratu, odcudzenie alebo poškodenie či zničenie kupónu.

VI. Cena a platenie

Prevádzkar pošle zákazníkovi kupón so zľavou zadarmo, zákazník si tento kupón uplatní na akejkoľvek predajni spoločnosti MILK-AGRO, kde mu prevádzkar poskytne po predložení kupónu daný tovar so zľavou.

VII. Zodpovednosť prevádzkara

Zodpovednosťou prevádzkara je po predložení kupónu zákazníkom poskytnutie zľavy na konkrétny tovar.

VIII. Odstúpenie od zmluvy

V prípade, že prevádzkar nedodá objednaný tovar či neposkytne objednanú službu z dôvodov na jeho strane, a to ani po písomnej výzve zákazníka, má zákazník právo odstúpiť od zmluvy. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy tiež v lehote 7 pracovných dní od doručenia kupónu (podľa čl. IV.), a to bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené prevádzkarovi najneskôr 7. pracovný deň od doručenia kupónu. Odstúpenie od zmluvy z akéhokoľvek vyššie uvedeného dôvodu, musí byť učinené písomnou formou (splnené i prostredníctvom elektronickej pošty).

IX. Ochrana osobných údajov

Prevádzkar si vyhradzuje právo požiadať zákazníka o uverejnenie niektorých osobných údajov za účelom ďalšieho spracovania (napr. marketingové kampane, organizácia aktivít v rámci lojality programu). V takom prípade, bude Prevádzkar s týmito údajmi nakladať v súlade s platobnými právnymi predpismi hlavne zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov a poskytnuté osobné údaje, ktoré bude chcieť Prevádzkar využiť nad rámec spracovania nutného pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, budú spracované podľa podmienok uvedených nižšie. Zákazník poskytnutím uvedených osobných údajov dobrovoľne súhlasí s tým, aby údaje poskytnuté v rozsahu, ktoré zákazník v konkrétnom prípade vyplnil či, ktoré boli o zákazníkovi získané na základe uzatvorenej zmluvy či v rámci prihlásenia na internetové stránky Prevádzkara, boli spracované Prevádzkarom za účelom zaistenia potrebnej komunikácie pre plnenie uzatvorenej zmluvy, pre účely vnútorných rozborov a analýz. V prípade, keď je príjemca tovaru či služby osoba odlišná od zákazníka, môžu byť jej osobné údaje použité len pre účely splnenia zmluvy, k akémukoľvek ďalšiemu spracovaniu ich osobných údajov je nutný ich výslovný súhlas. K spracovaniu vyššie uvedených osobných údajov môže Prevádzkar poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Zákazník (registrovaný zákazník) môže kedykoľvek písomne na dostupných kontaktných miestach uvedených na internetových stránkach Prevádzkara požiadať o vymazanie osobných údajov alebo ich opravu.

X. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedených na internetovej stránke www.zlavomilk.sk v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté niečo iné. Ak odošle zákazník objednávku po dni, v ktorom došlo k zmene podmienok, platí, že so zmenou súhlasí. Vzťahy, ktoré neupravujú Všeobecné obchodné podmienky, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Webová prezentácia iných objektov, na ktoré internetové stránky Prevádzkar odkazuje, nie sú pod kontrolou Prevádzkara a ten preto nezodpovedá za ich obsah či vzhľad. Prevádzkar zároveň nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu či propagáciu prevádzkovanú akoukoľvek treťou osobou prostredníctvom internetovej stránky www.zlavomilk.sk.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.12.2012.