Zákaznícke noviny Cash & Carry
 

 

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkar internetovej stránky www.zlavomilk.sk je spoločnosť MILK-AGRO, spol. s r.o. so sídlom Čapajevova 36. 080 46 Prešov, IČO: 17147786, DIČ: 2020518962,  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, vložka č 309/P.

Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov.

 

 

...pripravujeme